Regulamin sklepu internetowego serwisu zyjeposwojemu.pl

§ 1
Definicje

1. Serwis – serwis internetowy https://zyjeposwojemu.pl/ znajdujący się pod tym adresem i ewentualnie innymi adresami internetowymi, w szczególności należącymi do systemu mailingowego MailerLite.

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę na stronie https://zyjeposwojemu.pl/

3. Sprzedawca – Maja Klonowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Maja Klonowska Development, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 529-164-95-86, REGON 383415490. Siedziba firmy: ul. Cytrynowa 16, 05-825 Opypy.

4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością zawodową lub gospodarczą.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

6. Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca.

7. Produkt – dostępny w Sklepie produkt elektroniczny lub usługa będąca przedmiotem sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

8. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy serwisu zyjeposwojemu.pl, dostępny pod adresem internetowym https://zyjeposwojemu.pl/, prowadzony jest przez Maję Klonowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Maja Klonowska Development, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 529-144-95-86, REGON 383415490. Siedziba firmy: ul. Cytrynowa 16, 05-825 Opypy. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów.

3. Warunki realizacji umowy określa niniejszy Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie Produktu.

4. Podane ceny Produktów w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Kupującego obowiązuje cena widniejąca na stronie Sklepu przy Produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Kupującego zgodnie z procedurą składania zamówienia opisaną w Regulaminie w § 3.

6. Płatności za Produkty można dokonywać dostępnymi w Serwisie metodami.

7. Do korzystania ze Sklepu (w szczególności do dokonywania zakupów) potrzebny jest:

a. Dostęp do Internetu,
b. Standardowy system operacyjny,
c. Standardowa przeglądarka internetowa,
d. Posiadanie aktywnego adresu e-mail

§ 3
Składanie zamówienia

1. W celu zakupu Produktu należy:

a. Wybrać Produkt, który chce się zakupić,
b. Uzupełnić formularz zamówienia podając imię i nazwisko, adres zamieszkania, kraj, ewentualnie dane firmowe i telefon,
c. Podać adres e-mail, na który ma nastąpić wysyłka produktu elektronicznego oraz potwierdzenie zakupu,
d. Wybrać sposób płatności,
e. Potwierdzić akceptację Regulaminu,
f. Zdecydować o zapisie lub nie na newsletter zyjeposwojemu.pl, by otrzymywać przydatne maile i informacje o promocjach – wyrażenie zgód marketingowych jest dobrowolne i nie jest konieczne do realizacji zamówienia,
g. Potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt klikając przycisk „Kupuję i płacę”

2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przekierowany na stronę podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line w Sklepie, czyli na stronę https://www.przelewy24.pl/

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności on-line Przelewy24 jest DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15.

4. Płatność dokonywana jest bezpośrednio na stronie podmiotu świadczącego obsługę płatności on-line.

5. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie ponownie przekierowany na stronę Sklepu.

6. Po dokonaniu płatności Kupujący otrzyma na podany w zamówieniu adres e-mail potwierdzenie zawarcia umowy oraz fakturę. Faktura zostanie wygenerowana automatycznie przez podmiot świadczący usługę fakturowania Fakturownia Sp. z o. o., ul. Juliana Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa,

7. Kupujący nie może dokonywać zakupów w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

8. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§ 4
Realizacja zamówienia

1. Zakupiony Produkt będzie przesłany do Kupującego na podany przez niego adres e-mail niezwłocznie po dokonaniu zakupu. Nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności lub zgodnie z datami i informacjami umieszczonymi w opisie Produktu na stronie Sklepu. Programy, kursy i szkolenia mogą przewidywać systematyczne przesyłanie materiałów lub rozpoczęcie programu / kursu / szkolenia określonego dnia.

2. Po zakończeniu kursu / programu / szkolenia materiały będą dostępne zgodnie z terminem umieszczonym w opisie danego Produktu.

3. W przypadku zakupu produktu będącego treningiem, coachingiem lub inną sesją indywidualną ze Sprzedającym, spotkania (on-line lub osobiste) odbędą się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu między Kupującym a Sprzedającym.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia tej umowy.

2. Aby odstąpić od umowy, Kupujący zobowiązany jest w terminie określonym w § 5 pkt 1 poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji pisząc maila z jednoznaczną informacją o chęci odstąpienia od umowy na adres kontakt@zyjeposwojemu.pl. W mailu należy dokładnie określić kto jest Kupującym, jakiego produktu dotyczy odstąpienie od umowy oraz podać numer faktury lub datę zakupu Produktu w celu identyfikacji transakcji.

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwróci Kupującemu wpłaconą przez niego płatność niezwłocznie, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o chęci odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

a. O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy,

b. O świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

§ 6
Reklamacje

1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby Produkty były najwyższej jakości.

2. Kupujący ma prawo składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów i usług.

3. Reklamację należy wysłać mailem na adres kontakt@zyjeposwojemu.pl wraz z informacją o Kupującym, wadliwym Produkcie, numerem faktury lub datą zakupu w celu identyfikacji transakcji.

4. Tylko kompletne reklamacje będą rozpatrywane, czyli takie które pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie transakcji, Kupującego i Produktu. W przypadku niekompletnej reklamacji Sprzedawca poprosi Kupującego o jej uzupełnienie.

5. Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni rozpatrzy reklamację. Termin jest liczony od otrzymania kompletnej reklamacji.

6. Odpowiedź na reklamację Sprzedający wyśle do Kupującego drogą mailową w terminie określonym w § 6 pkt 5.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Oferta Serwisu nie stanowi oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

2. Wszelkie prawa autorskie treści i Produktów umieszczonych w Serwisie należą do Maja Klonowska Development i zabrania się ich kopiowania,  powielania i odsprzedawania.

3. Sprzedawca dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem w dobrej wierze. Nie bierze jednak odpowiedzialności za rezultaty osiągnięte dzięki korzystaniu z porad udzielonych w Serwisie. Każda osoba ma inną sytuację i bierze odpowiedzialność za własne decyzje.

4. Zabrania się dostarczania przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz działania na szkodę Sprzedawcy, w tym korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, czy naruszający dobra osobiste osób trzecich.

5. Aktualny Regulamin znajduje się na Stronie https://zyjeposwojemu.pl/

6. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w czasie zawarcia umowy.

7. Zasady ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce Prywatności.

8. Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi ma możliwość:

a. Zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
c. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów,
d. Złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/